Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2011

The Fool | Głupiec

The Fool - Głupiec

This is the first and also last card of waist, according to tradition it isn’t numbered, or sometimes it has number 0. On the picture we can see a homeless tramp. He embarks on the world, that we can understand like the moment of birth, or he enter into a new stage of life. He looks poorly, simply pitiful but he tends to “better tommorow”. Hobo is carrying just a few needed things. Angry dog bites his legs – this is symbol of bad luck, that met him. Maybe he isn’t such clever, proficient in the sciences, but he has a specific life wisdom, that makes him rich inside.

People – Child, young person or a person younghearted, traveler, a person who likes adventure, open to new ideas, satirist, a man involved in the entertainment industry, a person with crazy mood, the eternal optimist, a young man who really appreciates the independence, the man who does not want to settle down. A man full of faith, energy, carefree. a Person who just goes on an adventure, without fear of the unknown. Foolhardy. Someone who is easy to manipulate.

aspect of  shadow – An emotionally immature person, that have big problems with settling down, she is also irresponsible , prone to ill-considered moves, risky behaviors. A person failing to keep the seriousness of the situation, clown. The man who trusts others too, vulnerable to manipulation, naive. Irresponsibility, immaturity, credulity, risky ideas, lack of stability. Unnecessary risk, involvement in the knowledge that there is no strong reason is transient, laziness, straw enthusiasm, too playful lifestyle.

Love – falling in love without thinking, immature approach to the relationship or duties. It can always symbolise love from the times of youth.

Work – Amateur, beginner. Fool talks about such areas as tourism, travel, or kind of job, that allows people start from beginning again. crazy ideas, inconsistent and bad decisions in the interests.

aspect of shadow – someone that treat his job very frivolous.

Health – many childhood infectious diseases, congenital diseases of the digestive system, circulatory system and endocrine system.

Other meanings:


new but ill-considered action
– Inconsistency in the behavior and action
– Journey, traveling abroad, road,
– Rash decisions
– Lack of understanding
– Immaturity, stupidity, inconsistency
– Getting lost, chaos
-childish impulse
– Finding himself
– Do not listen to the advice of others and to treat carefully to the promises

– This card can prognosticate a baby.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Głupiec

Jest to pierwsza i jednocześnie ostatnia karta Wielkich Arkan, zgodnie z tradycją nie jest numerowana, bądź niekiedy ma numer 0.  Przedstawia ona włóczęgę, który wyrusza w świat ( można to odbierać jako moment narodzin)., albo wchodzi w nowy etap życia. Wygląda biednie, wręcz żałośnie, ale dąży do lepszego jutra. Zabiera ze sobą tylko najpotrzebniejsze przedmioty. Zły pies, nieprzyjemności jakie spotkały go na drodze, gryzie go po nogach, utrudnia dalszą wędrówkę. Jednak włóczęga z uśmiechem brnie naprzód. Być może nie jest uczony, biegły w naukach tego świata, ale ma swoją specyficzną życiową mądrość, która czyni go bogatym wewnątrz, w duszy.

Ludzie – Dziecko, młody człowiek lub człowiek młody duchem, podróżnik, osoba lubiąca przygody, otwartą na nowości, satyryk, człowiek zajmujący się branżą rozrywkową, osoba o zwariowanym usposobieniu, wieczny optymista, młody mężczyzna, który bardzo ceni sobie niezależność, mężczyzna, który nie chce się ustatkować. Człowiek pełen wiary, energii, beztroski, Osoba, która właśnie wyrusza na przygodę, pozbawiona lęków przed nieznanym. Ryzykant. Ktoś kto łatwo poddaje się manipulacji innym.

Nieprzemyślane, spontaniczne decyzje, wydarzenia. Nowa znajomość, zmiana pracy, nowe pomysły związane ze sferą zawodową. Zabawa, wolność, nowy etap w życiu. Wycieczka, wyprawa, podróż w nieznane. Chęć nowych przygód, doświadczeń i wyzwań. Karta oznacza również niezobowiązujący romans, flirt, początek zakochania.

aspekt ciena – Osoba niedojrzała emocjonalnie, mająca duże problemy z ustatkowaniem się, to także człowiek nieodpowiedzialny, skłonny do nieprzemyślanych ruchów, ryzykownych zachowań. Osoba nie potrafiąca zachować powagi sytuacji, błazen. Człowiek, który za bardzo ufa innym, podatny na manipulację, naiwny.

Nieodpowiedzialność, niedojrzałość, łatwowierność, ryzykowne pomysły, brak stabilizacji, roztrzepanie. Niepotrzebne ryzyko, uwikłanie się w znajomość, która nie ma mocnych podstaw, jest nietrwała, lenistwo, słomiany zapał, zbyt swawolny tryb życia.

Miłość – zakochanie się bez zastanowienia, niedojrzałe podejście do związków lub obowiązków. Może również oznaczać miłość z czasów młodości, bądź taką, która przetrwała do dziś.

Praca – Amator, początkujący. Głupiec mówi o takich dziedzinach jak turystyka, podróże lub taki rodzaj pracy, który pozwala innym ludziom zacząć wszystko od początku. Szalone pomysłów, niespójne i złe decyzje w interesach.

aspekt cienia – ktoś kto traktuje swoją pracę bardzo niepoważnie.

Zdrowie – choroby zakaźne wielu dziecięcego, choroby wrodzone układu pokarmowego ,krążenia hormonalnego.

Inne znaczenia:

nowe ale nieprzemyślane działania

– niekonsekwencja w zachowaniu i działaniu

– podróż, wyjazd zagraniczny, droga,

– Pochopne decyzje

– brak rozumienia

– niedojrzałość, głupota, niekonsekwencja

– zagubienie się, chaos

– szalone pomysły

-dziecinny impuls

– poszukiwanie samego siebie

– nie słuchamy rad innych i podchodzimy beztrosko do obietnic

– Może prognozować dziecko !

 

Advertisements

Read Full Post »

Yule

Yule – Święto Światła

Jest to noc kiedy wszystko budzi się do życia. Yule trwa od 21.12. aż do 23.12., jest to czas świętowania, szczęścia, ognisk i świec.  Z dnia 21 na 22 również występuje najdłuższa noc w roku.

 Świąteczny ołtarz

Na to święto przygotowuje się również swój ołtarz przy którym dokonuje się m.in. rytuałów. Dominujące kolory to srebrny, złoty i biały. Dołączyć można również czerwienie oraz zielenie. Yule jest świętem przyjścia światła, pojawienia się słońca, dlatego warto również zawrzeć jego symbolikę (np. figurki lub rysunki słońca), żółte świece. Dodatkowymi elementami mogą być sztuczne płatki śniegu, orzechy, owoce, dzwonki i jemioła. Możesz dodać również wizerunki swoich bogów/boga.

 

 

 Rytuały

W te święto możesz wykonać wszystkie rytuały jakie tylko pragniesz, jest to noc pełna mocy. Warto podziękować za wszystko co otrzymaliśmy oraz poprosić o to co chcemy otrzymać w przyszłym roku. Rytuały powinno się wykonywać po zachodzie słońca i mogą dotyczyć każdej cząstki Twego życia.

Duchowy Satanizm

Yule jest jednym z najważniejszych świąt w teistyczny satanizmie, zwłaszcza noc z dnia 22.12 na 23.12. Ta noc jest poświęcona Lucyferowi. Jest to czas świętowania oraz oddania się Lordowi. Warto go przyzwać, podziękować za opiekę, porozmawiać. Dla satanistów, czas Yule, to czas na spędzanie go z rodziną, czas przyjemności, nie tylko duchowych, ale też tych fizycznych i materialnych.

 

Yule – The Festival of Light

This is a night when everything comes to life. Yule runs from 21.12. up to 23.12., it is a time of celebration, happiness, fires and candles. The night from 21 to 22 is the longest night of the year.

Yule altar

At this holiday people are preparing their altars on which they are doing for example rituals. Dominant colors are silver, gold and white. You can also use some reds and greens. Yule is a celebration of the coming light, the appearance of the sun, so you should also include sun symbolism (such as figures or drawings of the sun), yellow candles. You can add some additional elements like snowflakes, nuts, bells, fruits, mistletoe and pictures of your god/gods.

 

 

Rituals

In this holiday, you can make all the rituals you want, this is a night full of power. It is the time to thank to your god(s) or to universe for everything you got and ask for what you want to get next year. Rituals should be performed after a sunset and may relate to every side of your life

Spiritual Satanism

Yule is one of the most important holidays in Theistic Satanism, especially the night of 22.12 to 23.12. This night is dedicated to Lucifer. It is a time of celebration and dedication to the Lord. You should summon him, thank for the care and talk to him. For Satanists, Yule time, it’s time to spend with family, it’s a time of pleasure, not only in spiritual way, but also the physical and material.

Read Full Post »

tarot

Tarot 

Many people have ever heard about tarot, but our world is covered with stereotypes. Blond girl are stupid etc etc. So many of us think, that tarot is associated with evil, devil or something in that case. Nothing further than truth! Of course we can buy waiste with satanic themes, but pictures must speak to our imagination, and this in what composition you’re feeling good is your business 🙂

<– At left picture of           ingenious  Tarot of Dragons  • What are tarot cards and where they come from?

Here opinions are divided. This is one of those things that we will never know. There are various information. For sure tarot cards arised in Middle Ages and preceded the contemporary waist.  Tarot pictures came from archetypes of popular personas in that time. They are using for divination. Standard tarot waist consist of 78 and is a combination of two sets –  Minor and Major Arcana (lat. Arcanum – details of any knowledge or skills known only connoisseurs). Minor Arcana consist of 56 cards Small Initiations and set of Major Arcana contains 22 Big Initations – Big Mysteries of Life.  Some people though that tarot cards include encrypted knowledge of Gnostics, occultist see in this tackle phenomental map of the world, path which follows a soul. Psychology of the deep observe in this card stages to spiritual perfection.

Interested? Let me introduce You to the world, where the future is saved into the pictures. Welcome 🙂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tarot

Wielu ludzi słyszało to słowo, ba wielu jest całkiem obeznanych w temacie. Jednakże w naszym środowisku panują stereotypy, blondynki są głupie, Polacy to pijusy, a muzułmanin, który się nie wysadzi dwa razy dziennie w powietrze jest chory. Wszyscy kojarzą tarota jako zło (żeby nie powiedzieć Zue ZUO), wiążą go z szatanem, czarnymi mszami, bezczeszczeniem grobów i  krwawymi ofiarami. Nic bardziej mylnego! Tarot jest narzędziem intuicyjnym, będzie Ci służył tak, jak Ty będziesz chciał, żeby Ci służył. Na rynku jest obecnie wiele talii z motywami satanistycznymi, obrazy mają wspomagać wyobraźnię, intuicję i tylko od Ciebie zależy w jakich obrazach odnajdujesz głębszy sens.

  • Czym są karty tarota i skąd pochodzą?

Karty tarota to owiane tajemnicą obrazy pokazujące to co było, jest i będzie. Haha, ale klimatyczne zdanie, nieprawdaż? W każdym razie są to karty dywinacyjne o wątpliwym pochodzeniu. Mówię wątpliwym, gdyż wszystko wskazuje, że to karty odkryły człowieka, nie człowiek karty. Co przez to rozumiem? Karty przedstawiają sytuacje w życiu ludzi jeszcze za czasów jaskiniowców, toteż były z nimi od zawsze, tylko w formie nieutrwalonej. Jedyne co wiemy na pewno to fakt, iż karty powstały w okresie okołośredniowiecznym i czerpią z tamtejszych archetypów (cesarz,cesarzowa). Talia tarota poprzedziła ówczesną talię do gry. Talia tarota składa się z dwóch części – arkanów. Wielkie Arkana – Wielkie Tajemnice Życia są kartami nakierowującymi w głównej mierze sytuację. Jest ich 22 (karty od 1 – 21 i jedna karta z numerem 0, bądź nienumerowana – głupiec). Małych Arkanów – Mniejszych Tajemnic Życia jest 56. Nakreślają one tło sprawy.

Niektórzy ludzie twierdzą, że tarot zawiera zaszyfrowaną wiedzę gnostyków, jest to forma “biblii obrazkowej”. Okultyści widzą w nich mapę świata zjawisk, wędrówkę ducha, etapy życia. Psychologia głębi dostrzega w kartach drogę do duchowej doskonałości.

Zainteresowany? Pozwól me wprowadzić Cię do świata, w którym przyszłość jest zapisana w obrazach. Zapraszam 🙂

Read Full Post »