Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Celebrations’ Category

Yule

Yule – Święto Światła

Jest to noc kiedy wszystko budzi się do życia. Yule trwa od 21.12. aż do 23.12., jest to czas świętowania, szczęścia, ognisk i świec.  Z dnia 21 na 22 również występuje najdłuższa noc w roku.

 Świąteczny ołtarz

Na to święto przygotowuje się również swój ołtarz przy którym dokonuje się m.in. rytuałów. Dominujące kolory to srebrny, złoty i biały. Dołączyć można również czerwienie oraz zielenie. Yule jest świętem przyjścia światła, pojawienia się słońca, dlatego warto również zawrzeć jego symbolikę (np. figurki lub rysunki słońca), żółte świece. Dodatkowymi elementami mogą być sztuczne płatki śniegu, orzechy, owoce, dzwonki i jemioła. Możesz dodać również wizerunki swoich bogów/boga.

 

 

 Rytuały

W te święto możesz wykonać wszystkie rytuały jakie tylko pragniesz, jest to noc pełna mocy. Warto podziękować za wszystko co otrzymaliśmy oraz poprosić o to co chcemy otrzymać w przyszłym roku. Rytuały powinno się wykonywać po zachodzie słońca i mogą dotyczyć każdej cząstki Twego życia.

Duchowy Satanizm

Yule jest jednym z najważniejszych świąt w teistyczny satanizmie, zwłaszcza noc z dnia 22.12 na 23.12. Ta noc jest poświęcona Lucyferowi. Jest to czas świętowania oraz oddania się Lordowi. Warto go przyzwać, podziękować za opiekę, porozmawiać. Dla satanistów, czas Yule, to czas na spędzanie go z rodziną, czas przyjemności, nie tylko duchowych, ale też tych fizycznych i materialnych.

 

Yule – The Festival of Light

This is a night when everything comes to life. Yule runs from 21.12. up to 23.12., it is a time of celebration, happiness, fires and candles. The night from 21 to 22 is the longest night of the year.

Yule altar

At this holiday people are preparing their altars on which they are doing for example rituals. Dominant colors are silver, gold and white. You can also use some reds and greens. Yule is a celebration of the coming light, the appearance of the sun, so you should also include sun symbolism (such as figures or drawings of the sun), yellow candles. You can add some additional elements like snowflakes, nuts, bells, fruits, mistletoe and pictures of your god/gods.

 

 

Rituals

In this holiday, you can make all the rituals you want, this is a night full of power. It is the time to thank to your god(s) or to universe for everything you got and ask for what you want to get next year. Rituals should be performed after a sunset and may relate to every side of your life

Spiritual Satanism

Yule is one of the most important holidays in Theistic Satanism, especially the night of 22.12 to 23.12. This night is dedicated to Lucifer. It is a time of celebration and dedication to the Lord. You should summon him, thank for the care and talk to him. For Satanists, Yule time, it’s time to spend with family, it’s a time of pleasure, not only in spiritual way, but also the physical and material.

Advertisements

Read Full Post »